ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ 2567

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

ระหว่างวันที่ 24 - 27 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี กลุ่มผู้สูงอายุทั้ง 13 หมู่บ้าน ภายในตำบลท่าวังตาล เข้าร่วมในครั้งนี้
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ การเป็นสังคมผู้สูงอายุ

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกันอันเป็นการสร้างความรักความสามัคคีและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- เพื่อพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ สุขภาพใจ และ ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ

- เพื่อฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ และสามารถนำเอาความรู้มาปรับใช้ในชุมชนได้

โดยอบรมและศึกษาดูงาน 3 แห่งได้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง (ด้านการจัดการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ)
- รับฟังการอบรมบรรยายในหัวข้อ "สังคมผู้สูงอายุกับการบริหารงานกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว"
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรหนองกระบอก (กลุ่มผลไม้แปรรูปบ้านหนองละลอก) ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  (ด้าน การส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชน)

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
อบรมในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ" และ "สถานการณ์ผู้สุงอายุ"
กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรม กิจกรรม 4 ฐาน ได้แก่
ฐานที่ 1 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
ฐานที่ 2 ห้องสุขภาพดี ห่างไกลโรคภัย
ฐานที่ 3 ห้องจำลองอารยะสถาปัตย์
ฐานที่ 4 กิจกรรมป้องกันภาวะสมองเสื่อม

ขอบคุณเครดิตภาพ : ประชาสัมพันธ์ชมรมผู้สุงอายุตำบลท่าวังตาล และ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม ด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

ลิงค์ภายนอก