ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  091 009 9977 (งานการแพทย์ฉุกเฉิน) / 094 216 1515 ,053-141775 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) /ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ (นครพิงค์) 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

ระหว่าง วันที่ 26 - 29 เมษายน 2567 นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า และ เทศบาลเมืองปากแพรก ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร.เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยกิจกรรมภายในการอบรมมีดังนี้
- ฝึกอบรมรายวิชาบุคคลมือเปล่า/ระเบียบแถว
- ฝึกอบรมรายวิชาทดสอบกำลังใจ
- ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
- ฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ
- อบรม แอพพลิเคชั่น Help Call Center และการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.
- อบรมรายวิชาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายใต้กลุ่มควัน
- ฝึกอบรมรายวิชาดับเพลิงขั้นต้น

ณ ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า และ เทศบาลเมืองปากแพรก ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ลิงค์ภายนอก