ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » ประชาสัมพันธ์ “การออกรถประชาสัมพันธ์รณรงค์ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาและนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

ประชาสัมพันธ์ “การออกรถประชาสัมพันธ์รณรงค์ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาและนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

ประชาสัมพันธ์ “การออกรถประชาสัมพันธ์รณรงค์ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาและนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รายนายพงศ์ชัยกร พรมตัน และนายบุญมี จันทร์หอม ออกรถประชาสัมพันธ์รณรงค์ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในพื้นที่ 13 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลท่าวังตาล
>>เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น.- 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนเองมีรายชื่ออยู่
>>เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริต โปร่งใส
>>สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้ที่สายด่วน กกต. 1444
>>ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าวังตาล โทรศัพท์
053-140981-2

ลิงค์ภายนอก