ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง มีนาคม 2564

การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง มีนาคม 2564

การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง มีนาคม 2564

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งตามคำสั่งกรรมการแต่ละชุด รวมถึงการอบรมคณะกรรมการฝ่ายรับวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง /ฝ่ายรับหีบบัตรเลือกตั้ง/เอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ /ฝ่ายรวบรวมคะแนนและฝ่ายบันทึกข้อมูล / รวบรวมผลการเลือกตั้ง /การจัดสถานที่สำหรับการเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เพื่อให้การดำเนินการในการเลือกตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังตาล

ลิงค์ภายนอก