ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » ตามประกาศอำเภอสารภี ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล ครั้งแรก ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

ตามประกาศอำเภอสารภี ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล ครั้งแรก ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

ตามประกาศอำเภอสารภี ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล ครั้งแรก ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

ตามประกาศอำเภอสารภี ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล ครั้งแรก ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 แล้วนั้น โดยมีนายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล ครั้งแรก และมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทั้ง 12 คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด พร้อมนี้นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาลทั้ง 2 เขต

ลิงค์ภายนอก