ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » พิธีเปิดโครงการ big Cleaning Day "กิจกรรม คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

พิธีเปิดโครงการ big Cleaning Day "กิจกรรม คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

พิธีเปิดโครงการ big Cleaning Day "กิจกรรม คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประธานในพิธีเปิดโครงการ big Cleaning Day "กิจกรรม คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"เพื่อทำความสะอาดลำเหมืองสาธารณะ โดยกำจัดผักตบชวา ขยะและวัชพืช เพื่อให้คูคลองมีความสะอาดสวยงาม การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 และบูรณาการร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคเหนือตะแกรงเหล็กและบริษัท ออนสมู๊ทไทย จำกัด ณ ลำเหมืองบวกหัวช้างไปลงเหมืองล้อง บ้านบวกหัวช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก