ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

แฟกซ์ 053-140981 ต่อ 113

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » กิจกรรม » ประะธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564

ประะธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564

ประะธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประะธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2564 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ณ พื้นที่ทั้ง 13 หมู่บ้านในตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก