ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี 2562

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี 2562  กิจกรรม ฝึกอบรมแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านอาชีพ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัปปะรดและสมุนไพรซางคำ บ้านป่าซางวิวัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปท่ี  2 (แม่จัน )จังหวัดเชียงราย และกลุ่มทอผ้าบ้านวังลาว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันท่ี  21-23 มิถุนายน  2562

ลิงค์ภายนอก