ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
พนักงานเทศบาล จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยภายในงานมีกิจกรรมดังนี้
ช่วงเช้า ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล,พิธีเจริญพระพุทธมนต์/พิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา/การฟังเทศน์มหาชาติ
ช่วงบ่าย กิจกรรม "หยอดผางประทีป ส่องฟ้า อักษาเมือง" ซึ่งมี ผู้นำชุมชน ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ตำบลท่าวังตาล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ เทศบาลตำบลท่าวังตาล
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก