ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  091 009 9977 (งานการแพทย์ฉุกเฉิน) / 094 216 1515 ,053-141775 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) /ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ (นครพิงค์) 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐาน การจัดบริหารสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๕

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐาน การจัดบริหารสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๕

arrow 05/08/2565 ::

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐาน การจัดบริหารสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๕

 

                 สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานักงาน ก.ก.ถ.) ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยวิธีการประเมินตนเอง เรียกว่า  การประเมินมาตรฐานขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
                ๑.กระตุ้นให้ อปท. นําผลการประเมินไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลของการจัดบริการสาธารณะให้แก่ ประชาชน ตามภารกิจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนกระจายอํานาจให้แก่ อปท. อย่างน้อยให้ เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
                ๒.เพื่อให้คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการด้านต่างๆที่ เกี่ยวข้อง นําข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินมาตรฐานขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ไปใช้เป็นข้อมูล สําหรับการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงานมาตรการ และแนวทางพัฒนางานด้านการกระจายอํานาจ การจัดสรร เงินอุดหนุนให้แก่ อปท. และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
                ๓.เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจได้สนับสนุนและส่งเสริมความรู้เทคนิควิชาการในการ จัดบริการสาธารณะแก่ อปท. ให้มีผลการจัดการบริการสาธารณะที่มีมาตรฐานไม่น้อยกว่าที่ส่วนราชการเคย ดําเนินการ
               ในการนี้ เทศบาลตําบลท่าวังตาล ได้ดําเนินการประเมินมาตรฐานขั้นต่ําการจัดการสาธารณะ ประจําปี พ.ศ.๒๕๐๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

 

ประกาศการจัดบริการสาธารณะ.jpg (736 KB)

 

 

บริการ-01.jpg (327 KB)

ลิงค์ภายนอก