ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

arrow 05/10/2566 ::

การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลท่าวังตาล


ประชาสัมพันธ์จาก งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลท่าวังตาล

เรื่อง การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลท่าวังตาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
*************************************************************************
เทศบาลตำบลท่าวังตาล ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือ ผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้มายืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังตาล

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มี ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตตำบลท่าวังตาล
3. มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือ ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
4. เป็นผู้ไม่มีรายได้ หรือ มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด

สามารถไปยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยตนเอง หรือ
มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด
ณ เทศบาลตำบลท่าวังตาล ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ในวัน และ เวลาราชการ)
เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ผู้สูงอายุมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์

โดยแนบเอกสารดังนี้

1.แบบยืนยันสิทธิการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยขอรับได้ที่เทศบาลตำบลท่าวังตาล)
2.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตัวจริง พร้อมสำเนา
3.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
4.หนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
(กรณีมอบอำนาจในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนฯ )

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล เบอร์ 053-140-981-2

download

ลิงค์ภายนอก