ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

แฟกซ์ 053-140981 ต่อ 113

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

 • Highlight
  แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังจากฝนตกหนัก
 • Highlight
  แผนรณรงค์การฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 เข็มที่ 1 ถึง 4 ตำบลท่าวังตาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 • Highlight
  ประชาสัมพันธ์ หมดเขต 30 พฤษภาคม 2565 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • Highlight
  ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย ผ่านสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก
 • Highlight
  ITAS 2022
 • Highlight
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ
 • Highlight
  ลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วัชพืชและขยะมูลผฝอย
 • Highlight
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565
 • Highlight
  ประชาสัมพันธ์ วันสุดท้าย การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีค่าปรับเงินเพิ่ม
 • Highlight
  ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
 • Highlight
  ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
 • Highlight
  ช่องทางการติดต่อเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย (ระบบออนไลน์)
 • Highlight
  ประชาสัมพันธ์ หมดเขต 30 กรกฎาคม 64 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight

ข่าวสารประชาสัมพันธ์>> ดูทั้งหมด

ประกาศเทศบาลฯ>> ดูทั้งหมด

กิจกรรม>> ดูทั้งหมด

ร่วมพิธีทำบุญยกช่อฟ้า ศาลาการเปรียญเอนกประสงค์ วัดเจดีย์เหลี่ยม(กู่คำหลวง) หมู่ที่ 1 บ้านเจดีย์เหลี่ยม

Update 19/05/2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วม…

..ดูรายละเอียด

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

Update 18/05/2565

ช่วงระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2565 - 4 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล นายวิท…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมกันประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรรับชั่น เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาลเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Update 20/04/2565

วันที่ 19 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศ…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมไหว้ศาลพระภูมิ ไหว้ศาลเจ้าที่ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่

Update 19/04/2565

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมไหว้ศาลพระภูมิ รดน้ำดำหัว เพื่อเสริมสร้า…

..ดูรายละเอียด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง>> ดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EGP>> ดูทั้งหมด

ลิงค์ภายนอก