ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

แฟกซ์ 053-140981 ต่อ 113

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

 • Highlight
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565
 • Highlight
  ประชาสัมพันธ์ วันสุดท้าย การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีค่าปรับเงินเพิ่ม
 • Highlight
  ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
 • Highlight
  ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
 • Highlight
  ช่องทางการติดต่อเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย (ระบบออนไลน์)
 • Highlight
  ประชาสัมพันธ์ หมดเขต 30 กรกฎาคม 64 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight

กิจกรรม>> ดูทั้งหมด

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง

Update 18/11/2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาลคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลั…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ 2565

Update 18/11/2564

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ 2565กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพและอนุรั…

..ดูรายละเอียด

ประะธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564

Update 09/08/2564

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประะธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี…

..ดูรายละเอียด

โครงการ พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าวังตาล ประจำปี งบประมาณ 2564

Update 25/07/2564

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประะธานในพิธีเปิดโครงการและนายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ปลัดเท…

..ดูรายละเอียด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง>> ดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EGP>> ดูทั้งหมด

ลิงค์ภายนอก